top of page

KHỐI XÂY DỰNG

c/o STLM Club

Concrete Structure

Khối Xây dựng của Công ty là một hệ thống đội ngũ gồm nhiều cá thành viên đã có kinh nghiệm trong các Công ty đứng đầu ngành như Công ty Cổ phần Hòn Tre.​

Sử dụng hệ thống quản trị trực tuyến điều hành bởi Khối Công nghệ của Công ty, Saint Lhom đã tối ưu chất lượng công việc và có thể đảm bảo được mục tiêu, kế hoạch và chất lượng được đề ra. Mục tiêu của Công ty được cụ thể hoá từ đầu, giúp nhân sự của Công ty có thể dễ dàng lên kế hoạch và thực hiện mục tiêu.

Saint Lhom tin rằng sự phát triển của Công ty là bằng sự tin tưởng ba chiều: Lãnh đạo, nhân sự và khách hàng. Mỗi một thành viên là bộ phận hữu cơ không thể tách rời. Sự liên kết chặt chẽ giữa hai bên giúp các Công ty hoạt động vững chắc.

​​Công ty Cổ phần Hòn Tre >

IMG_6758_edited.jpg

Đá xây dựng

Granite surfaces

Đá hoa cương

Sản phẩm
Broken Concrete

Phòng Bán hàng Xây dựng SLH:

Số điện thoại: 083 869 9999

Email: xd@stlm.club

Liên hệ
bottom of page