top of page

Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2023/QĐ-SLH ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Saint Lhom.     Tải về.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng với khách hàng của Công ty Cổ phần Saint Lhom, và những khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty khác mà sử dụng hệ thống cung cấp bởi Công ty Cổ phần Saint Lhom.

Điều 2. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân của khách hàng là để nhằm mục đích xử lý và hoàn thành các đơn hàng. Công ty cam kết sẽ không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba nào khác hoặc trừ trường hợp được nêu tại Điều 5 của Quy chế này.

2. Khi khách hàng đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân Công ty sẽ thu thập bao gồm: Họ và tên, địa chỉ, điện thoại, email, tên Công ty, mã số thuế hoặc một vài thông tin khác liên quan cần thiết nhằm mục đích cung cấp dịch vụ.

Điều 3. Phạm vi sử dụng thông tin

1. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Công ty sử dụng trong nội bộ cho một hoặc tất cả các mục đích sau:

a) Hỗ trợ khách hàng;

b) Cung cấp thông tin liên quan đến việc mua hàng;

c) Gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu khách hàng đã đăng ký nhận email thông báo trên trang web của Công ty hoặc đăng ký bằng bất kỳ hình thức nào khác.

2. Ngoài ra, Công ty sẽ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản, xác nhận và thực hiện các giao dịch liên quan đến việc mua hàng.

Điều 4. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân của khách hàng, Công ty chỉ xoá đi dữ liệu nếu khách hàng có yêu cầu qua email support@saintlhom.com.

Điều 5. Những cá nhân tổ chức được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc là các đối tác có ký hợp đồng thực hiện một phần dịch vụ cho Công ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thoả thuận hợp đồng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin) để tiến hành hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

Điều 6. Công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sữa dữ liệu cá nhân

Khách hàng có thể liên lạc với email support@saintlhom.com hoặc vào trang web của Công ty để thay đổi thông tin cá nhân lưu giữ trên hệ thống.

Điều 7. Sự thay đổi về Quy chế Bảo mật

Công ty sẽ liên tục cập nhật Quy chế Bảo mật khi luật pháp thay đổi hoặc nếu có thay đổi trong nội bộ của Công ty. Quy chế sẽ được cập nhật trên các trang web của Công ty.

Điều 8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

1. Khách hàng được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho Công ty sẽ được cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Công ty cam kết chỉ sử dụng các thông tin của khách hàng vào các trường hợp sau:

a) Nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng;

b) Giải quyết các tranh chấp hoặc khiếu nại;
c) Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

2. Trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến Quy chế này, và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm luật bảo mật thông tin khách hàng, thì khách hàng có quyền liên hệ với để giải quyết khiếu nại qua email support@saintlhom.com.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Công nghệ thông tin trực tiếp chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các điều, khoản trong Quy chế này đối với khách hàng.

2. Ngoài những quy định được nêu trong Quy chế này, thì công tác bảo mật thông tin khách hàng được thực hiện theo Luật An ninh mạng và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được nêu trong Quyết định ban hành.

2. Trong quá trình thực hiện có những khó khăn, vướng mắc, người lao động báo cáo người quản lý trực tiếp. Người quản lý trực tiếp tổng hợp ý kiến, báo cáo Tổng Giám đốc xem xét, giải quyết./.

QUY CHẾ BẢO MẬT

​Cập nhật ngày 03 tháng 01 năm 2023.

bottom of page